Szállítási feltételek

A Sebestyén Bt. (továbbiakban Szállító) küldeményeket szállít háztól-házig, megadott útvonalon, megadott időbeli útvonalterv alapján. A pontos útvonal a lerakó és felrakó helyek függvénye. A szolgáltatás minden esetben a megrendelő féllel (továbbiakban Megrendelő) kötött megrendelés alapján vehető igénybe.
Mindkét fél, jogait és kötelezettségeit az  ÁSZF tartalmazza.

1. A szállítmány

1.1. A megrendelés
A Megrendelő a www.nemzetkoziszallitas.eu internetes portálon tudja a szolgáltatást megrendelni.                      A Szállító e-mail-ben igazolja vissza a megrendelést. A megrendelés elküldésével szerződéses jogviszony jön létre a megrendelő és a Szállító között. A megrendelés 20 kg-ig lemondható a meghirdetett időpontot megelőző 3. napig. Nagyobb rendelés esetén (21 kg- 200 kg) a szállítási időpontot megelőző 7 napban már nem mondható le, csak a teljes fuvardíj kifizetése mellett. Fél- vagy egész kocsis költözés, pedig a szállítási időpontot megelőző 14 napban, csak a foglaló elvesztésének fejében mondható le.

1.2 A szállítmány felvétele
A szállítmány felvétele a Megrendelő által megadott címen történik, előzetesen leegyeztetett időpontban. A szállító fenntartja szállításai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.

1.3. A feladható szállítmányok tartalma:
Minden olyan dokumentum, áru, tárgy, mely nem esik a fuvarozásból kizárt tárgyak körébe.

1.4 A fuvarozásból kizárt tárgyak köre:

 • Narkotikumok
 • Pénz vagy bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz
 • Csekk vagy bármilyen átváltható kötvény
 • Pornográf vagy bármilyen tiltott nyomtatás, fénykép, grafika
 • Robbanószer
 • Veszélyes anyagok és áruk
 • Minden olyan anyag, melyet bármely közigazgatási szerv, vagy a szállítási tevékenység vonatkozásában hatáskörrel rendelkező egyéb szervezet kockázatos, veszélyes anyagnak, tiltott, vagy csak korlátozással elfogadható küldeménynek minősített.
 • Melyet a Szállító saját döntése alapján, biztonsági okból, vagy az irányadó jogszabályokra való tekintettel kizártnak minősített. (pl. illegális, jövedéki adós, tűzveszélyes, undort keltő és romlandó áru)

Feladó vállalja, hogy a fent felsorolt küldeményeket szállításra nem adja át.

1.5. A feladható szállítmány mérete:
Az áru leghosszabb kiterjedésbeli méretei a következőek: magasság max: 2 m, hosszúság max: 4 m, szélesség max: 1.7 m

1.6.A feladható szállítmány tömege:
A darab áru tömege, max: 40 kg-ig terjedhet.Egyéni igény esetén, külön megállapodás alapján ennél nagyobb súlyú küldemény is feladható.

1.7.A volumetrikus (térfogati) súly
Kis súlyú, de nagy térfogatú küldeményeknél, mint például pehely, habszivacs, stb., térfogatsúlyt veszünk alapul. A térfogatsúly számítása: hosszúság x szélesség x magasság, osztva 5000-el. A Szállító a megrendelésnél külön jelzi, ha ez az eset áll fenn.

1.8. A szállítmány csomagolása:
A csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy a tartalmat megvédje nyomástól és más kezelési műveletektől, az kárt ne szenvedjen. Javasoljuk: kartondoboz, esetleg sitteszsák, kerékpárt el kell laposítani(pedálokat,kormányt befordítani).A csomagolásnak biztosítania kell, hogy a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni anélkül, hogy a burkolaton annak nyoma ne maradjon.

1.9. A szállítmány címzése:
A címzést jól láthatóan kell a csomagoláson elhelyezni, úgy hogy az tartós és olvasható legyen.
Postafiókra nem tudunk fel venni szállítmányt.

1.10. Különösen értékes szállítmányok díja:
1.000 € feletti értékű küldemények esetében a Szállító egyedi áron és külön értékbiztosítással vállalja a szállítást.

1.11. Ellenőrzés:
A Sebestyén Bt. képviselője jogosult a szállítmány tartalmát a szállítás biztonsága érdekében, a feladó jelenlétében ellenőrizni.

2. A Feladó kötelezettségei:

 • biztosítja, hogy valamennyi, a szállítóval közölt információ hiteles, pontos és teljes;
 • meggyőződik arról, hogy a küldemény tartalma azonos a fuvarlevélen vagy szállítólevélen megjelölt tartalommal;
 • A küldemény jelölése, címzése és csomagolása megfelelő annak érdekében, hogy a kezelés szokásos gondossága mellett biztosítva legyen a küldemény biztonságos szállítása;
 • Meggyőződik arról, hogy a csomag tartalma nem sérti, az irányadó vám, Európai Uniós behozatali és kiviteli szabályokat, valamint a vonatkozó jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket;
 • Köteles a szállítmány értékét és esetlegesen arra külön kötött értékbiztosítást feltüntettetni a fuvarlevél vagy szállítólevél megfelelő rovatában.
 • A fuvarlevelet vagy szállítólevelet a Feladó aláírja, és ezzel Feladó jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3. A teljesítés

3.1 A Szállító a küldemény átvételét a fuvarlevél vagy szállítólevél aláírásával ismeri el.

3.2 A Szállító köteles az küldeményt a megadott címre, épen és hiánytalanul eljuttatni illetve annak átadását megkísérelni.

3.3. A Szállító a küldemény átvételét megtagadhatja, ha annak csomagolása nem alkalmas a benne lévő tartalom szállítás közbeni megóvására, vagy veszélyezteti más küldemények épségét, és/vagy a küldemény nem felel meg az ÁSZF-ben leírt feltételeknek, vagy a küldeményt bármely közigazgatási szerv vagy a szállítási tevékenység vonatkozásában hatáskörrel rendelkező egyéb szervezet kockázatos, veszélyes anyagnak, tiltott, vagy csak korlátozással elfogadható küldeménynek minősítette.

3.4. Kézbesítés:
A küldemények a Feladó vagy megrendelő által megadott címre kerülnek kézbesítésre.

3.5. Kézbesíthetetlen küldemény:
Amennyiben a küldemény kézbesíthetetlen (ideértve különösen a következőket: a címzett megtagadja az átvételt, a címzett nem azonosítható, illetve nem lelhető fel), a Szállító megteszi az ésszerű lépéseket, hogy a küldeményt a Feladó költségén a Feladóhoz visszajuttassa.
Amennyiben a visszajuttatás sikertelen, a Szállító jogosult a küldemény felett szabadon rendelkezni, illetve értékesíteni. Ebben az esetben a Szállító sem a Feladó, sem harmadik személyek felé nem tartozik felelősséggel. Az értékesítésből származó bevételt első sorban a felmerült költségeire jogosult elszámolni, míg az esetlegesen fennmaradó összeget visszajuttatja a Feladónak.

4. A felelősség

4.1. A Szállító anyagilag felelős az átvett küldemény épségéért és hiánytalan meglétéért, a jogosult részére történő kézbesítésig. A kézbesítést az Átvevő a szállítólevélen vagy fuvarlevélen aláírásával igazolja.

4.2. A Szolgáltató a küldemény elvesztése, a tartalom hiányának, ill. értékvesztésének arányában a merendelésen rögzített értékhatárig kárfelelősséggel tartozik.

4.3. A Szállító mindent megtesz azért, hogy a küldeményt a tájékoztató jellegű szállítási időnek megfelelően kézbesítse. Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Szállító nem felelős a késedelemből eredő károkért, veszteségekért.

4. 4. A Szállító mentesül a kárfelelősség alól, ha a kár:

 • a SebestyénBt. tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következik be,
 • a küldemény belső tulajdonsága ill.
 • a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága okozta,
 • a Feladó, az átvevő, nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható lett volna,
 • a Feladó nem tájékoztatta a Szállítót a küldemény kívülről fel nem ismerhető rendkívüli értékéről.

4.5. A Szállító nem felelős a küldeményben, a tevékenységi körén kívül eső és elháríthatatlan külső okokból bekövetkező károkért.

Ilyen külső okok lehetnek a teljesség igénye nélkül:

 • vis maior (pld. földrengés, ciklon, vihar, árvíz, köd),
 • egyéb elháríthatatlan külső ok (pld. háború, szerencsétlenség, baleset, embargó, zavargás, tüntetés, sztrájk, lázadás, etc.),
 • a küldemény természetéből, tulajdonságából fakadó bármilyen hiba, hiányosság, akkor is, ha erről a küldemény átvételekor a Szállítónak tudomása volt,
 • a Szállító hatáskörén kívüli személy, pld. a küldemény Feladója, a Címzett, harmadik fél, vám, vagy egyéb közigazgatási hatóságok cselekménye vagy mulasztása,
 • a küldeménynek elektronikus adathordozón vagy fotografikus úton rögzített információk, képek, adatok elektronikus, vagy mágneses behatásból származó megsemmisülése, vagy károsodása, etc..

4.6. Amennyiben a  jogszabály eltérően nem rendelkezik, minden egyéb kár, költség, veszteség vonatkozásában a Szállító kárfelelőssége kizárt (ideértve különösen az elmaradt nyereséget, az elmaradt bevételt, az elmaradt kamatot, az elmaradt jövőbeli üzletből eredő károkat), függetlenül attól, hogy a veszteség, vagy kár egyedi, közvetett, még abban az esetben is, ha a felmerülő veszélyt a küldemény felvétele előtt, vagy után a Szállító tudomására hozták, mivel a speciális kárveszély esetén a eladó értékbiztosítási lehetőséggel élhet.

5. A kártérítés mértéke és érvényesítése:

5.1. A Szállító felelőssége a küldemény aktuális pénzben kifejezett értékére vagy a maximált áruértékre korlátozódik. Küldeményenként egy kárigényt lehet érvényesíteni.

5.2. Az alapszolgáltatás keretében, értékbiztosításra vonatkozó külön díj nélkül feladott küldemény tartalmának sérülése, hiányossága elveszése vagy megsemmisülése esetén a kártérítés összege a küldeménynek a megrendelőn feltüntetett értéke, de legfeljebb50 € minden esetben. Az értékbiztosítással, külön díj ellenében feladott küldemény elveszése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege: azonos a feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével. Az értékbiztosítással feladott küldemények sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a hiány vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értékbiztosításban szereplő maximális felső értékhatár összegével megegyező.

5.3. Kártérítési ügyekben a Feladók a diszpécserhez fordulhatnak, amelynek elérhetőségei az alábbiak:
Telefon: +36-70 321 8675 vagy +3630 9703 327  E-mail: sebestyentrans.eu@gmail.com

5. 4. Az igények érvényesítésének határideje:
Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, valamennyi kárigényt írásban, a küldeményt a  Szállító által történő felvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. 

6. Visszakért, visszaküldött küldemény díjfelszámítása:

A már felvett, de a Feladó által továbbítás előtt visszakért, illetve a Feladó hibájából visszaküldött küldemény esetén, a Szállító jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit a Feladóval megfizettetni.

7. A szolgáltatás díja és a díj kiegyenlítésének módja:
7.1. A szolgáltatás alapdíját és a kérhető többletszolgáltatások díjait jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

7.2. A Szállító a küldemény átvételekor ellenőrzi, hogy az megegyezik a megrendelésen szereplő adatokkal. Amennyiben abban eltérés mutatkozik, jogosult új szállítási díjat megállapítani.

7.3. A Feladó köteles megtéríteni minden olyan igényt, kárt, bírságot és költséget, amely abból ered, hogy a küldemény az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően vagy jelen ÁSZF alapján nem volt felvételre, vagy továbbításra alkalmas. (Kiemelten kisállat útlevél hiánya)

7.4. A díjat feladáskor vagy átadáskor készpénzben számla ellenében kell kiegyenlíteni.

8. Útvonal

A Sebestyén Bt. jogosult a szállítás útvonalát saját belátása szerint meghatározni, attól eltérni, ideértve közbülső megállóhelyeket is. A megadott érkezési időpontok tájékoztató jellegűek.  A Szállító a pontos időpontot telefonon az érintettekkel minden esetben egyezteti.

9. Irányadó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvitát az Európai Unió és adott ország polgárjoga szerint kell elbírálni.

10. Részleges érvénytelenség, végrehajthatatlanság

A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, vagy végrehajthatatlansága nem érinti az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseit.

Küldd el a rendelésedet most…