Adatfeldolgozási szolgáltatással
összefüggő adatkezelés

1. Előzmény

Adatkezelő és Adatfeldolgozó között megbízási jogviszony áll fenn, melynek
alapján Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Szerződő felek jelen szerződés keretei között rögzítik az Adatkezelő
megbízása alapján az Adatfeldolgozó által ellátott adatfeldolgozási
tevékenység szabályait.

2. A szerződés tárgya

2.1. Adatkezelő jelen szerződés aláírásával megbízást ad Adatfeldolgozó
részére a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz.
mellékletben részletezett adatfeldolgozási feladatok ellátására.

2.2. Adatfeldolgozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban foglalt Megbízást
elfogadja, egyúttal kijelenti, hogy nem érdekelt a feldolgozás alá eső
személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben.

3. A szerződés teljesítésének általános szabályai

3.1. Adatkezelő az adatfeldolgozás teljesítésével összefüggésben személyes
adatokat ad át, illetve tesz hozzáférhetővé az adatfeldolgozó részére. Az
átadott személyes adatok körét jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képező 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.2. Adatfeldolgozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
feladatok ellátására, Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye alapján
további adatfeldolgozót igénybe vehet. Ilyen esetben azonban Adatfeldolgozó
szavatol azért, hogy az általa igénybe vett további adatfeldolgozó
tevékenységet az információs önrendelkezési jogról es az információs
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény es AZ EUROPAI PARLAMENT ES A
TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) rendelkezéseinek
betartásával, valamint a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően végzi.
Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Adatkezelőt,
amennyiben a jelen szerződés 2. sz. mellékletében megjelölt további
Adatfeldolgozók személyében változás történik.

3.3. Szerződő felek kötelesek az információs önrendelkezési jogról es az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény es AZ EUROPAI
PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
rendelkezései, az

adatfeldolgozásra vonatkozó bármely más jogszabály rendelkezései, az egyéb
felügyeleti szervek által kiadott ajánlások, iránymutatások mindenkori
betartására valamennyi olyan adat tekintetében, amelyet jelen szerződéses
kötelezettségei teljesítése során kezelnek, feldolgoznak, továbbítanak,
vagy hozzáférhetővé tesznek.

3.4. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési
kötelezettséget vállalnak, melynek keretében kötelesek a szerződés
teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással
haladéktalanul, de legkesébb 2 munkanapon belül közölni.

3.5. Szerződő felek lerögzítik, hogy az érintett előzetes beleegyezésének
hiánya jelen szerződés teljesítését nem érinti, az érintett tájékoztatása,
szükség esetén a hozzájárulás beszerzése az Adatkezelő feladata.

4. Adatkezelő jogai es kötelezettségei

4.1. Adatkezelő kizárólagosan jogosult az Adatfeldolgozónak továbbított,
vagy Adatfeldolgozó részére hozzáférhetővé tett adatok feldolgozási célját
es módját meghatározni, ellenőrizni a szerződés tárgyát képező tevékenység
végrehajtását.

4.2. Adatkezelő – adatkezelésre vonatkozó döntéseinek végrehajtásara –
műveleteket határozhat meg Adatfeldolgozó részére, a szerződésben foglalt
feladatok megfelelő ellátásának biztosítása érdekében.

4.3. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos
utasításai jogszerűségéért Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor
Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni Adatkezelőnek, amennyiben
Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.

5. Adatfeldolgozó jogai es kötelezettségei

5.1. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal, illetőleg megfelelő garanciákat
nyújt az általa adatfeldolgozóként ellátott adatkezelési tevékenységnek AZ
EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 rendeletében szabályozott
követelményrendszerrel való megfelelésre es az érintettek jogainak védelmet
biztosító, megfelelő technikai es szervezési intézkedések végrehajtásara.

5.2. Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy
véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami
vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

5.3. Adatfeldolgozó az Adatkezelő utasítására, az adatvédelmi szabályokkal
es alapelvekkel összhangban dolgozza fel az Adatokat, és köteles
figyelemmel lenni az Adatkezelőnek az Adatfeldolgozó által ismert
szerződéses kötelezettségeire.

5.4. Adatfeldolgozó az Adatkezelő által részére átadott adatokat nem
módosíthatja, törölheti, másolhatja, kapcsolhatja a össze más
adatbázisokkal az adatokat, nem használhatja a jelen Szerződéstől eltérő
célra, sem saját célra, nem közölheti harmadik személyekkel, kivéve olyan
mértékben, amennyiben az Adatkezelő azt számára kifejezetten előírja és az
Adatfeldolgozás céljából szükséges.

5.5. Adatfeldolgozó nem jogosult az Adatkezelő képviseletére, vagy az
Adatkezelő nevében jognyilatkozat tételére, kivéve akkor, ha erre az
Adatkezelővel kötött megállapodás, vagy más okirat kifejezetten
felhatalmazza.

5.6. Adatfeldolgozó köteles az adatok biztonságáról gondoskodni, köteles
mindazon technikai es szervezési intézkedések megtételére, amelyek
szükségesek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához, ennek
megfelelően intézkedéseket köteles tenni az adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférés ellen, az adatok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése ellen. Köteles továbbá
megfelelő intézkedéseket foganatosítani a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá a technikai változásokból eredő hozzáférhetetlenné válás
ellen.

5.7. Adatfeldolgozó kizárólag azon alkalmazottai részére biztosít
hozzáférést az adatokhoz, akiknek az adatfeldolgozási tevékenység ellátása
érdekében arra szükségük van, továbbá tájékoztatással látja el a
hozzáféréssel rendelkezőket a biztonsági követelményeknek való megfelelési
es titoktartási kötelezettségről.

5.8. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik az
Adatkezelővel annak érdekében, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó
jogszabályi kötelezettségeit betartani tudja. Az együttműködés különösen az
alábbi területekre terjed ki: az érintettek hozzáféréshez, törléshez,
helyesbítéshez adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósági jog
biztosításához fűződő jogainak teljesítésével kapcsolatos megkeresések
jogszabályi határidon belüli teljesítése.

5.9. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az általa feldolgozott adatok
Adatkezelő utasításainak megfelelő módosítására, kiegészítésére,
kijavítására, zárolására, illetve törlésére továbbá az adathordozhatóság
biztosításához szükséges intézkedések megtételére.

5.10. Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt haladéktalanul értesíteni
minden, az adatok biztonságát érintő, eseményről, vagy kockázatról, az
ezekkel kapcsolatos intézkedéseket megtenni és teljes körűen együttműködni
Adatkezelővel. Adatvédelmi incidens esetén Adatfeldolgozó köteles erről az
Adatkezelőt a tudomásra jutásától számított 24 órán belül értesíteni,
ismertetve az adatvédelmi incidens jellegét, az érintettek számát, az
érintett adatot kategóriáit ész számát, a valószínűsíthető
következményeket, az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedéseket.

5.11. Adatfeldolgozó kötelezi magát arra, hogy az Adatkezelő es annak
megbízottai részére az adatfeldolgozással kapcsolatos rendszerei,
nyilvántartásai, adatai, információi es eljárásai körében lefolytatott
ellenőrzés, vizsgálat során az Adatkezelővel teljes körűen együttműködik.
Ennek keretében biztosítja az ellenőrzésre jogosult személy számára azt,
hogy az adatfeldolgozással kapcsolatos nyilvántartásokhoz, az azokban
tarolt adatállományokhoz, az adatfeldolgozás során alkalmazott eljárásokhoz
teljes körűen hozzáférjen.

5.12. A további Adatfeldolgozó igénybevételéből eredő esetleges kárért
Adatfeldolgozó felelős.

5.13. Adatfeldolgozót a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére
tekintet nélkül, határidő nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A
titoktartási kötelezettség megsértésébő1, illetve az adatok jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek
kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem
vagyoni kár megtérítését — az egyéb felelősségen túl — azt a felet
terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében
felelőssége fennáll.

5.14. Adatfeldolgozó haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
értesíti Adatkezelőt, ha a szerződés teljesítése során barmikor olyan
körülmény áll elő, mely akadályozza az időben történő teljesítést. Az
értesítés magában foglalja a késedelem várható időtartamáról es okairól
való tájékoztatást.

6. A szerződés hatálya, módosítása es megszűnése

6.1. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba es a jelen szerződés
1. sz. mellékletében megjelölt határozott ideig tart.

6.2. Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös
megállapodása alapján érvényes.

6.3. Szerződő felek jelen szerződést írásba foglalt közös megegyezésükkel
megszüntethetik.

6.4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés osztja a felek között
létrejött alap megbízási szerződés sorsát, annak bármely okbó1 történő
megszűnése eseten jelen szerződés is megszüntetésre kerül.

6.5. Jelen szerződés megszűnése eseten Adatfeldolgozó — Adatkezelő
választása szerint – minden általa átvett adatot visszaszolgáltat
Adatkezelő részére, vagy megsemmisíti az adatokat. Az adatok
megsemmisítésének tényét Adatfeldolgozó jegyzőkönyvben rögzíteni es a
jegyzőkönyvet Adatkezelő részére átadni köteles.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvrő1 szóló. 2013. évi V. törvény, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

7.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos
vitás kérdéseket egymás között tárgyalás útján kísérlik meg rendezni.

7.3. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége
nem eredményezi a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve ha az
érvénytelennek minősülő pont vagy rendelkezés hiányában a szerződés
megkötésére nem került volna sor, vagy az érvénytelen rendelkezés nélkül a
szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.

1.sz. melléklet: Adatfeldolgozás leírása fuvarozás szolgáltatás esetén

 1. Adatfeldolgozó a Megbízó részére végzett fuvarozási szolgáltatás
  nyújtása során a fuvarozási bizonylatok feldolgozása, tevékenység ellátása
  során Megbizó természetes személy ügyfelei, munkavállalói, Szerződő
  partnerei (vevő es szállítok) személyes adatait kezeli.
 2. Az adatkezelés célja a következő szolgáltatások teljesítése:
  1. küldemények felvétele,
  2. küldemények továbbítása,
  3. küldemények célba juttatása
 1. A kezelt személyes adatok köre:
  1. természetes személy neve, (titulus, előző név), lakcíme, telefonszáma,
   e-mail címe
 1. Az adatfeldolgozás helye: Adatfeldolgozó székhelye

Elolvastam az adatfeldolgozási leírást és ezzel együtt az abban foglaltakat
elfogadom.

Adatkezelési tájékoztató elfogadása

  Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.