Adatkezelési tájékoztatás pályázók részére

Adatkezelő

Önéletrajzban, motivációs levélben, pályázatban szereplő személyes
adatok kezelése

1) A kezelt személyes adatok köre:

Az önéletrajzokban megadott személyes adatok, tipikusan:
név, születési név, születési hely, idő, anyja neve,
lakcím, életkor, személyi igazolvány szám, végzettség,
bizonyítvány másolatok, nyelvismeret, szakmai tapasztalat,
előző munkahely, képmás, aláírás.

A felvételi eljárás folyamata továbbá kiterjed arra is,
hogy Adatkezelő megtekinti a jelentkező közösségi oldalon
(pl. facebook) létrehozott, bárki számára nyilvános
információt. Adatkezelő ezen adatokat nem menti el, nem
tárolja és nem továbbítja harmadik személy részére

A felvételi eljárás folyamata kiterjed egy alkalmassági
teszt megírására is.

2) A fenti adatok célja:

A jelentkező munkához jutása.

3) Az adatkezelés jogalapja:

– A fenti adatok megadása és kezelése az adott munkakör
betöltéséhez, a jelentkezők közül a megfelelő munkavállaló
kiválasztásához, a munkakörre való alkalmasság igazolásához
szükséges.

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b)
pontja, mely szerint ” az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;
„.

– Az adott munkakör betöltését követően a fel nem vett
jelentkezők adatainak kezelése kizárólag az érintett
jelentkező hozzájárulása alapján az Infotv. 5. § (1) bek.
a) pontja szerint illetve az Európai Parlament és a Tanács
2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján
lehetséges.

4) Az adatkezelés ideje:

Adatkezelő a fentiekben megjelölt adatokat az adott
munkakör betöltéséig kezeli. Munkajogviszony létesítése
esetén az érintett jelen pont szerinti adatait a II.
pontban foglaltak szerint kezeli.

Adatkezelő a felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőket
tájékoztatja, egyúttal hozzájárulási nyilatkozattételre
hívja fel a jelentkezőt. A jelentkező hozzájárulása esetén
Adatkezelő a fenti adatokat a hozzájárulásban megadott
határideig kezeli.

5) Az érintett jogai

a) Tájékoztatás kérése

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa
kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes
adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról
és címzettjéről

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó
évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az
adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az
Adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást
a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Az érintett kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás
adatokat helyesbíti.

Érintett kérheti, hogy Társaságunk. a rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
kérheti, hogy ezeket az adatokat a Sebestyén Bt egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.

c) Személyes adatok törlése

A jelentkező kérelmére Társaságunk törli a fentiek szerint
megadott adatokat

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

A jelentkező tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
Társaságunk a jelentkező tiltakozásának megalapozottsága
esetén az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt
és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat
zárolja.

e) Adatkezelő eljárása

Az érintett az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét Társaságunk a
fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve
postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül,
az erre irányuló kérelemre írásban a Társaságunk megadja a
kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve
törli a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt
szükséges intézkedéseket megteszi.

Társaságunk a fenti határidőben a helyesbítésről, a
zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a
törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították.

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát
Társaságunk megállapítja, az adatkezelést – beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá
az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adatkezelő a jelentkező által megadott adatokat
Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó
tárhelyszolgáltató szerverén valamint papír alapon
Adatkezelő 1158 Budapest, Hűtő utca 1. szám alatti
telephelyén tárolja. Adatfeldolgozó és Adatkezelő minden
olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy
az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan
hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal,
vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Mindazon érintett jelentkezőnél, akik nem adtak
hozzájárulást a további adatkezeléshez, és nem nyertek
a Sebestyén Bt–hez felvételt, a Sebestyén Bt köteles a
döntését követő 3 munkanapon belül a jelentkezés során
megadott, keletkezett személyes adatokat törölni és az
érintett jelentkezőt tájékoztatni a döntésről, és
arról, hogy személyes adatai törlésre kerültek. A
tájékoztatás a jelentkező által megadott e-mailcímre,
vagy postai úton megküldött levélben történhet.

Az adatokhoz kizárólag adatkezelő fér hozzá, kizárólag
adatkezelő munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag
az érintett adott munkakörre való alkalmasságának
megállapításához és evvel kapcsolatban az érintettel való
kapcsolatfelvételhez használja fel.

A jelentkező adatait harmadik személynek adatkezelő nem
adja át, kivéve:

– felvételi eljárás keretében kitöltött tesztet értékelés
céljából GLOBÁL PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
nak (székhely: 7100 Szekszárd, Mikes u. 24.,
cégjegyzékszám: 17 09 005318 ) (Adatfeldolgozó)

Az adattovábbítás jogalapja az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely
szerint „az adatkezelés a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;

Adatkezelési tájékoztató elfogadása

    Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.